InsaniaPuella

15 tekstów – auto­rem jest In­sa­niaPuel­la.

Sta­wiając kropkę, jed­nocześnie kończysz coś i roz­poczy­nasz coś nowego. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 28 grudnia 2011, 02:43

Za­dając mi głupie py­tanie, nie ocze­kuj in­te­ligen­tnej odpowiedzi. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 21 grudnia 2011, 20:47

Nie bez przy­pad­ku wyb­rałam właśnie Ciebie byś był moim ter­mo­forem, ale Ty zde­cydo­wałeś się na­pełnić go lo­dowatą wodą... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 15 października 2011, 18:10

Po­wie­dział :
Bądź nor­malna tak, jak in­ne dziewczyny.

Od­po­wie­działam :
Chcesz mnie poz­ba­wić oso­bowości ? Gdy­bym była ta­ka jak po­zos­tałe, nie zwrócił byś ku mnie swoich błękit­nych oczu. Wte­dy nie wyróżniałabym się pośród Twych licznych wielbicielek.

Spy­tałam :
Chcesz te­go ?

Od­po­wie­dział :
Łat­wiej byłoby mi o To­bie zapomnieć. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 12 kwietnia 2011, 14:23

Gdy słyszysz jak wma­wiam so­bie, że jes­tem szczęśli­wa, nie wierz mi. Po­dejdź i przy­gar­nij mnie w swo­je ramiona. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 8 kwietnia 2011, 15:19

Trudną de­cyzją w życiu dziec­ka jest od­po­wie­dzieć na py­tanie, z którym z rodziców wo­lałbyś zamieszkać. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 5 kwietnia 2011, 18:43

Pow­ra­canie do przeszłości jest zbyt bo­les­ne. Cho­ciaż może wy­dawać się, że ra­ny za­goiły się, to i tak wra­cając do te­go myśla­mi ot­wiera­my je na no­wo,i za każdym ra­zem od­czu­wamy równie druz­gocący ból. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 3 kwietnia 2011, 17:48

Cza­sem mam wrażenie, że coś się kończy nim się zaczęło. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 1 kwietnia 2011, 14:41

Nie daw­no do­piero uświado­miłam so­bie, iż przed przeszłością, która czy­ha zza niedom­knięty­mi drzwiami nie da się uciec. Nie da się o niej za­pom­nieć, żyjesz w ciągłym strachu, że Twój umysł spla­ta Ci fig­la ot­wierając nie właści­we drzwi w nie od­po­wied­nim mo­men­cie. Za­miast dążyć do tych z wyg­ra­wero­wanym na­pisem „przyszłość” on co­fa się do tych z „przeszłością”. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 29 marca 2011, 19:45

Ko­lor moich włosów odzwier­cied­la uczu­cie, którym Cię darzę- wrzasnęła kruczoczar­na is­to­ta, od­chodząc wol­nym kro­kiem by mógł ją jeszcze do­gonić. Z każdym met­rem ser­ce biło szyb­ciej, a nadzieja umierała.Łzy zaczęły uwal­niać się z oczu, spływając po spo­witych ru­mieńcem po­liczkach.Kiedy w końcu zda so­bie spraw, że kiedyś wołał na mnie "Mar­che­wa" ? 

myśl
zebrała 7 fiszek • 27 marca 2011, 14:23

InsaniaPuella

Moja miłość do Ciebie jest tak intensywna jak kolor Twoich włosów- powiedział do rudej wplatając w jej loki palce.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

InsaniaPuella

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Aktywność